jest realizowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
NR UMOWY POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025284

  
 
 
 
 
 

Opis projektu

W projekcie wezmą udział uczniowie klas II i III Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, kształcący się w zawodach: technik mechanik, technik hotelarz, technik urządzeń i sytemów energetyki odnawialnej i technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy są objęci obowiązkową praktyką zawodową. W ramach realizacji projektu planujemy po dwa wyjazdy uczniów na praktyki do Niemiec i Hiszpanii, dwa wyjazdy absolwentów i jeden wyjazd nauczycieli do Hiszpanii według następującego harmonogramu:
Staż dla absolwentów - od 06 marca 2017 do 01 września 2017 - 4 osoby oraz od 04 września 2017 do 02 marca 2018 3 osoby
Szkolenie kadry - od 04 września 2017 do do 08 września 2017 - 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowi
Praktyki dla osób uczących się:
- od 07 sierpnia do 01 wrzesnia 2017
I Grupa – praktyka w Hiszpanii – 7 osób
II Grupa – praktyka w Niemczech – 7 osób
- od 29 stycznia do 23 lutego 2018
III Grupa – praktyka w Hiszpanii – 12 osób
IV Grupa – praktyka w Niemczech – 12 osób
Udział uczniów w projekcie jest odpowiedzią na duże zainteresowanie nowymi technologiami, koniecznością pogłębiania umiejętności zawodowych podczas praktyk oraz chęcią poznania nowych kultur europejskich. Praktyka zawodowa odbywana w Hiszpanii lub w Niemczech umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń, wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów, w większości pochodzących z obszarów wiejskich, których sytuacja społeczno – ekonomiczna jest bardzo trudna. Konsekwencją udziału w projekcie będzie zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyki za granicą, co w znaczący sposób ułatwi im zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, którego sie uczą. Rezultaty udziału w stażu zagranicznym, to oprócz pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych, również rozwój umiejętności społecznych takich jak komunikacja, umiejętność pracy w grupie, wzrost samooceny i pewności siebie. Wszystkie nowe doświadczenia, w jakie wyposażeni zostaną uczestnicy projektu, zaprocentują w chwili podjęcia przez nich pracy zawodowej, co w znaczący sposób przyczyni sie do zwiększenia ich atrakcyjności jako pracowników różnych sektorów gospodarki.
Celem ogólnym projektu jest niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Cele szczegółowe to:
- rozbudzenie motywacji do kształcenia się;
- uatrakcyjnienie oferty kształcenia;
- rozwój kompetencji kluczowych;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małomiejskich
Oczekiwane rezultaty twarde - liczba osób biorących udział w praktykach zawodowych - 40 osób
Miękkie:
-wzrost samooceny i pewności siebie,
- wzrost motywacji do uczenia się,
-poprawa umiejętności komunikacyjnych zgłasza posługując się jeżykiem obcym zawodowym,
-wzrost motywacji do kreowania własnej przyszłości,
-zwiększenie świadomości o korzyściach płynących z nauki.

Dokumenty dla uczestników !!!

 

 
 

Projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"

Schkeuditz 17.02.2014-14.03.2014

Granada 17.02.2014-14.03.2014

Schkeuditz 08.09.2014-03.10.2014

Granada 08.09.2014-03.10.2014

Projekt "Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe"

Schkeuditz 03.04.2013 - 30.04.2013

Schkeuditz 14.05.2012 - 08.06.2012

Schkeuditz 15.08.2011 - 09.09.2011